تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی دز مینه ی تغذیه ی گیاهی و گیاهپزشکی (شناخت و کنترل آفات و بیماریها)، با دعوت از اساتید مجرب و شناخته شده ی ایران.

img_divider

برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی دز مینه ی تغذیه ی گیاهی و گیاهپزشکی (شناخت و کنترل آفات و بیماریها)، با دعوت از اساتید مجرب و شناخته شده ی ایران.

برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی دز مینه ی تغذیه ی گیاهی و گیاهپزشکی (شناخت و کنترل آفات و بیماریها)، با دعوت از اساتید مجرب و شناخته شده ی ایران.