تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کود تغذیه‌ای “تراست‌ منگنز +”

کود تغذیه‌ای “تراست‌ منگنز +” TRUST-Mn 13%

تراست منگنز حاوی 13 درصد منگنز به صورت کلات EDTA است.
این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر منگنز در کلیه محصولات کشاورزی توصیه می گردد. منگنز در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد.
منگنز در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود منگنز مشابه کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.

توضیحات

کود تغذیه‌ای “تراست‌ منگنز +” TRUST-Mn 13%

تراست منگنز حاوی ۱۳ درصد منگنز به صورت کلات EDTA است.
این محصول جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر منگنز در کلیه محصولات کشاورزی توصیه می گردد. منگنز در فعالیت های مهم و حیاتی گیاه از جمله فتوسنتز، تنفس و احیاء نیتروژن نقش دارد.
منگنز در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده موثر است از این رو سبب تولید گل و میوه بیشتر خواهد شد. کمبود منگنز مشابه کمبود آهن بصورت کلروز بین رگبرگی در بین برگهای جوان مشاهده می گردد.