تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کود تغذیه‌ای “تراست‌ روی”

کود تغذیه‌ای “تراست‌ روی” TRUST-Zn 15%

کود تغذیه‌ای تراست روی 15 درصد به صورت کلات EDTA

از تراست روی جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر روی در محصولات کشاورزی استفاده می گردد. این محصول را می توان بصورت برگپاشی و خاکی در خاکهای قلیائی و اسیدی مورد استفاده قرار داد.
روی برای فعال کردن آنزیمها و متابولیسم گیاه ضروری است. تولید هورمونهای گیاهی بخصوص تولید هورمون اکسین در حضور عنصر روی صورت خواهد پذیرفت. در نتیجه کمبود روی رشد طبیعی نقاط مریستمی متوقف شده، تولید گل و میوه کاهش می یابد و در نتیجه تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد.

توضیحات

کود تغذیه‌ای “تراست‌ روی” TRUST-Zn 15%

کود تغذیه‌ای تراست روی ۱۵ درصد به صورت کلات EDTA

از تراست روی جهت پیشگیری و رفع کمبود عنصر روی در محصولات کشاورزی استفاده می گردد. این محصول را می توان بصورت برگپاشی و خاکی در خاکهای قلیائی و اسیدی مورد استفاده قرار داد.
روی برای فعال کردن آنزیمها و متابولیسم گیاه ضروری است. تولید هورمونهای گیاهی بخصوص تولید هورمون اکسین در حضور عنصر روی صورت خواهد پذیرفت. در نتیجه کمبود روی رشد طبیعی نقاط مریستمی متوقف شده، تولید گل و میوه کاهش می یابد و در نتیجه تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد.