تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کود “تراست‌ بُر”

کود “تراست‌ بُر” TRUST Bor 11%

کود تغذیه‌ای تراست بر (TRUST B) 11درصد
به صورت کمپلکس با مونو و تری اتانول آمین

تراست بُر جهت پیشگیری و رفع سریع کمبود عنصر بر می باشد. این محصول حاوی11 درصد بُر به صورت کمپلکس با اتانول آمین می باشد که سریعا از طریق برگها جذب شده و به نقاط مریستمی و فعال گیاه منتقل خواهد شد.

بُر یکی از عناصر اصلی کم مصرف برای متابولیسم گیاه است. کمبود آن موجب کاهش رشد گیاه و بخصوص کاهش کیفیت میوه ها خواهد شد.

توضیحات

کود “تراست‌ بُر” TRUST Bor 11%

کود تغذیه‌ای تراست بر (TRUST B) 11درصد
به صورت کمپلکس با مونو و تری اتانول آمین

تراست بُر جهت پیشگیری و رفع سریع کمبود عنصر بر می باشد. این محصول حاوی۱۱ درصد بُر به صورت کمپلکس با اتانول آمین می باشد که سریعا از طریق برگها جذب شده و به نقاط مریستمی و فعال گیاه منتقل خواهد شد.

بُر یکی از عناصر اصلی کم مصرف برای متابولیسم گیاه است. کمبود آن موجب کاهش رشد گیاه و بخصوص کاهش کیفیت میوه ها خواهد شد.