تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

کنه‌کش‌هگزی‌تیازوکس پیروکسی‌میت

کنه‌کش‌هگزی‌تیازوکس پیروکسی‌میت

Hexithianox 10% EC

کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی، تخم‌کشی و لارو کشی

هگزی‌تیازوکس کنه کشی از گروه ایزوتیازولیدین بوده و داراری خاصیت نفوذی از سطح برگ می‌باشد
دارای خاصیت تخم‌کشی، لارو کشی و شفیره کشی می باشد اما روی حشره بالغ تأثیر ندارد

حداقل فاصله زمانی از آخرین سمپاشی تا برداشت محصول در درختان میوه 14 روز می‌باشد

توضیحات

کنه‌کش‌هگزی‌تیازوکس پیروکسی‌میت

Hexithianox 10% EC

کنه‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی، تخم‌کشی و لارو کشی

هگزی‌تیازوکس کنه کشی از گروه ایزوتیازولیدین بوده و داراری خاصیت نفوذی از سطح برگ می‌باشد
دارای خاصیت تخم‌کشی، لارو کشی و شفیره کشی می باشد اما روی حشره بالغ تأثیر ندارد

حداقل فاصله زمانی از آخرین سمپاشی تا برداشت محصول در درختان میوه ۱۴ روز می‌باشد