تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

حشره‌کش و کنه‌کش اتیون آریا

حشره‌کش و کنه‌کش اتیون آریا

Etion Aria 47%

حشره‌کش و کنه‌کش غیر سیستماتیک با اثر تماسی

حشره‌کش از گروه ارگانو فسفات‌ها
محلول پاشی به همراه روغن برای سمپاشی درختان در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه‌ها و شپشک‌ها
این آفت‌کش قابلیت اختلاط با سموم قلیایی را ندارد

با نسخه متخصصین گیاه پزشک استفاده شود

توضیحات

حشره‌کش و کنه‌کش اتیون آریا

Etion Aria 47%

حشره‌کش و کنه‌کش غیر سیستماتیک با اثر تماسی

حشره‌کش از گروه ارگانو فسفات‌ها
محلول پاشی به همراه روغن برای سمپاشی درختان در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات، کنه‌ها و شپشک‌ها
این آفت‌کش قابلیت اختلاط با سموم قلیایی را ندارد

با نسخه متخصصین گیاه پزشک استفاده شود