تعاونی گلخانه داران سپهر نظرآباد
البرز-نظرآباد-خ تهران-گلستان 14
026-45347018
شنبه تا پنج شنبه 8:00 الی 19:00

حشره‌کش و کنه‌کش آبامکتین

حشره‌کش و کنه‌کش آبامکتین

Abamectin 1.8% EC

حشره‌کش . کنه‌کش با اثر تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

آبامکتین حشره‌کشی از گروه آورمکتین می‌باشد و تأثیر مطلوب و طیف اثر وسیعی دارد
روی حالات متحجرک کنه‌ها اثر داشته و آنها را سریع بی حرکت می‌کند اما مرگ آنها ممکن است 3 تا 5 روز طول بکشد
سمپاشی زمانی آغار می‌شود که اولین علایم آلودگی مشاهده گردد. تکرار سمپاشی ممکن است مورد نیاز باشد

توضیحات

حشره‌کش و کنه‌کش آبامکتین

Abamectin 1.8% EC

حشره‌کش . کنه‌کش با اثر تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

آبامکتین حشره‌کشی از گروه آورمکتین می‌باشد و تأثیر مطلوب و طیف اثر وسیعی دارد
روی حالات متحجرک کنه‌ها اثر داشته و آنها را سریع بی حرکت می‌کند اما مرگ آنها ممکن است ۳ تا ۵ روز طول بکشد
سمپاشی زمانی آغار می‌شود که اولین علایم آلودگی مشاهده گردد. تکرار سمپاشی ممکن است مورد نیاز باشد